MF MENTOR - POLITIKA PRIVATNOSTI

MF MENTOR cijeni vaše poslovanje. Želimo da budete svjesni naše posvećenosti zaštiti informacija koje dijelite u toku poslovanja s nama. Uspostavili smo Program zaštite privatnosti u skladu sa zakonima o privatnosti i najboljom industrijskom praksom.

Kada prikupljamo informacije o vama:

Prikupljamo podatke o vama kada nam ih date, kada posjetite našu web stranicu i kada koristite naše usluge.

Prikupljamo sljedeće lične podatke o vama:

Kontakt informacije kao što su ime, e-mail adresa, broj telefona, informacije o naplati, informacije koje unosite u otvorena tekstualna polja.
Također imate mogućnost dodavanja imena za prikaz i drugih detalja u podatke o vašem profilu koji će biti prikazani u našim uslugama. Podaci o sadržaju koji mogu uključivati pregledani sadržaj i interakcije na obuci.
Kontakt informacije date kada tražite tehničku podršku, uključujući sažetak problema i priloge koji mogu biti od pomoći u rješavanju problema
Informacije o vama kada posjetite našu web stranicu i portal za obuku i komunicirate s njima. Ovo može uključivati ​​veze na koje kliknete, privitke datoteka koje preuzimate, često korištene pojmove za pretraživanje.
Informacije o uređaju uključujući vašu vrstu veze i postavke, informacije o vašem operativnom sistemu, tipu pretraživača, IP adresi, URL-ove stranica za upućivanje/izlaz.
Koristimo Google Analytics za analizu prometa na našoj web stranici. Google Analytics ne kreira pojedinačne profile za posjetitelje. Prikuplja samo zbirne podatke kako bi nam pomogao da razumijemo kako posjetitelji koriste našu web stranicu kako bismo maksimalno povećali njenu učinkovitost. Za više informacija o politici privatnosti Google Analytics, posjetite: http://www.google.com/privacy.html

Kako koristimo vaše podatke:

Kada poslujete s nama, možemo prikupljati tri vrste informacija: lične, nelične i anonimne. Dijelite ove informacije kako bismo vam pružili informacije i usluge koje najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Možemo koristiti i otkriti ove informacije kako bismo:

Komunicirati s vama na blagovremen i efikasan način (npr. odgovarati na zahtjeve korisničke podrške);
Pružiti tražene informacije o našim proizvodima i uslugama (npr. zahtjevi za demo, marketinške komunikacije, prodajna komunikacija);
Postupajte kako je propisano ili ovlašteno zakonom.

Linkovi na druge stranice:

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge stranice. Imajte na umu da nismo odgovorni za praksu privatnosti takvih drugih stranica. Podstičemo naše korisnike da budu svjesni kada napuste našu stranicu i da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja lične podatke. Ova izjava o privatnosti odnosi se isključivo na informacije koje prikuplja MF MENTOR.

Odricanje od odgovornosti:

MF MENTOR pokušava pružiti tačne informacije na našoj web stranici, ali ne preuzima odgovornost za točnost. MF MENTOR može promijeniti informacije na stranici, ili navedene proizvode ili usluge, u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Sadržaj na našem sajtu je obezbeđen "kao što jeste" i MF MENTOR se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na implicirane garancije o mogućnosti prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu. To također uključuje sve izričite ili implicirane garancije koje proizlaze iz bilo kojeg načina poslovanja, upotrebe ili trgovačke prakse.

Ograničenje odgovornosti:

MF MENTOR nije odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, posebne, slučajne ili posljedične štete nastale korištenjem materijala na našoj stranici. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na gubitak podataka ili gubitak dobiti, čak i ako je MF MENTOR obaviješten o mogućnosti takve štete.

Nastojimo zaštititi Vaše lične podatke:

Svi zaposleni i saradnici kojima je odobren pristup vašim ličnim podacima razumiju potrebu da ove informacije budu zaštićene i povjerljive. Oni znaju da će informacije koristiti samo u predviđene svrhe.

Vaš izbor privatnosti:

Svoj pristanak možete povući u bilo koje vrijeme (podložno zakonskim ili ugovornim obavezama i uz dostavu razumnog obavještenja) tako što ćete nam to poslati pismenim putem. Imajte na umu da nas povlačenje vaše saglasnosti može spriječiti da vam pružimo tražene usluge. Molimo da nas kontaktirate u pisanoj formi kako biste povukli svoju saglasnost.

Kontaktirajte MF MENTOR:

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, kontaktirajte nas putem e-pošte: office@mfbanka.com

MF MENTOR PRIVACY POLICY

MF MENTOR values your business. We want you to be aware of our commitment to protect the information you share in the course of doing business with us. We have established a Privacy Program in alignment with privacy laws and industry best practices.

When we collect information about you:

We collect information about you when you provide it to us, when you visit our website and when you use our services.

We collect the following personal information about you:

Contact information such as name, e-mail address, phone number, billing information, and the information you input into open text fields.
You also have the option of adding a display name and other details to your profile information to be displayed in our services. Content information about you that may include viewed content and training interactions.
Contact information provided when seeking technical support, including a summary of the problem and attachments that may be helpful in resolving an issue.
Information about you when you visit and interact with our website and training portal. This may include the links you click on, the file attachments you download, and frequently used search terms.
Device information including your connection type and settings, information about your operating system, browser type, IP address, URLs of referring/exit pages.
We use Google Analytics to analyze traffic to our website. Google Analytics does not create individual profiles for visitors. It only collects aggregate data to help us understand how visitors use our website so we can maximize its effectiveness. For more information about Google Analytics privacy policy, please go to: http://www.google.com/privacy.html

How We Use Your Information:

When you do business with us, we may collect three types of information: personal, non-personal and anonymous. You share this information so that we may provide you with the information and service that best meet your needs.

We may use and disclose this information in order to:

Communicate with you in a timely and efficient manner (e.g., responds to customer service requests);
Provide requested information on our products and services (e.g., demo requests, marketing communications, sales communication);
Act as required or authorized by law.

Links To Other Sites:

Our website may contain links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. This privacy statement applies solely to information collected by MF MENTOR.

Disclaimer:

MF MENTOR attempts to provide accurate information on our website, but it assumes no responsibility for accuracy. MF MENTOR may change the information on the site, or the products or services mentioned, at any time without notice. Content on our site is provided "as is" and MF MENTOR disclaims all warranties, express or implied. This includes but is not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. It also includes any express or implied warranties arising from any course of dealing, usage or trade practice.

Limitation of Liability:

MF MENTOR is not liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use of material on our site. This includes but is not limited to the loss of data or loss of profit, even if MF MENTOR was advised of the possibility of such damages.

We Strive to Protect Your Personal Information:

All employees and associates who are granted access to your personal information understand the need to keep this information protected and confidential. They know they are to use the information only for the purposes intended.

Your Privacy Choices:

You may withdraw your consent at any time (subject to legal or contractual obligations and on providing us reasonable notice) by communicating to us in writing. Please be aware that withdrawing your consent may prevent us from providing you with the requested services. Please contact us in writing to withdraw your consent.

Contacting MF MENTOR:

If you have any questions about this privacy statement, please contact us by e-mailing: office@mfbanka.com